Regulamin

Sklep handyshop.pl jest obecnie w trakcie rozruchu, wszystkie zamówienia będą realizowane bez przeszkód, niemniej mogą zdarzyć się formalne niedociągnięcia w kwestiach związanych z regulaminem, polityką prywatności etc. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym zespołem.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO handyshop.pl

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego handy-shop.pl;
   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.handy-shop.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HandyStudio Michał Porycki a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   11. Prowadzący SklepHandyStudio Michał Porycki z siedzibą w Bartągu
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.handy-shop.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.handy-shop.pl, prowadzony jest przez HandyStudio Michał Porycki.
   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
   4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. Google Chrome w wersji 83 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script,
    2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
   5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   2. Klient zobowiązany jest do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.handy-shop.pl, dokonać wyboru towaru oraz (jeśli jest taka konieczność / możliwość) akcesoriów dodatkowych i wariantów wykończenia czy kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy.
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Złożyłeś zamówienie nr. ...", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Dostawa
   1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wybranym przez klienta sposobem dostawy - Poczta Polska, firmy kurierskie, odbiór osobisty. Koszty dostawy wynoszą KOSZTY DOSTAWY. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
   3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, w przypadku zamówień indywidualnych, personalizowanych itp. czas dostawy może ulec wydłużeniu, jednak odbywa się to za porozumieniem i zgodą klienta.
  6. Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (chyba że została wybrana inna opcja) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
    1. przelewem na numer konta bankowego 89 1140 2004 0000 3502 8074 3773 - mBankS.A.
    2. płatnością za pośrednictwem banku online, BLIK lub tradycyjny przelew bankowy,
    3. kartą płatniczą VISA i MasterCard
    4. przesyłka pobraniowa, płacisz wygodnie u kuriera lub listonosza przy odbiorze przesyłki
 1. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy, za wyjątkiem produktów o których mowa w punkcie  2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik potwierdziła odbiór przesyłki.
  2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego  indywidualnych potrzeb. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie (informacja taka zawarta jest w karcie produktu) wykonywanych jest pod konkretne zamówienie i nie są one produktami prefabrykowanymi, dlatego też decyzja o przyjęciu (bądź nie) zwrotu danego przedmiotu należy do sprzedawcy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji wypełniając formularz zwrotu dostępny w zakładce Odstąpienie od umowy  - zawierający Państwa imię, nazwisko, numer zamówienia, pełny adres pocztowy oraz Państwa numer telefonu oraz sposób zwrotu środków.
  4. Wypełnienie formularza odstąpienia od umowy jest  obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo formularz zwrotu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od dnia zwrotu rzeczy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
  2. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie niezwłocznie poinformujemy Państwa o decyzji, czy zwrot zostanie przyjęty.
  3. Zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu zwracanej rzeczy  w stanie niepogorszonym i po sprawdzeniu przez nas jej stanu. Z uwagi na delikatny charakter naszych produktów na Kliencie spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie rzeczy na czas transportu. Z tego powodu ZALECAMY zatrzymanie oryginalnego opakowania i materiałów zabezpieczających w razie konieczności dokonania zwrotu. Klient odsyła rzecz NA WŁASNY KOSZT na adres podany w formularzu zwrotu dostępnym w zakładce Odstąpienie od umowy,
  4. Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu wpłaconych środków, pomniejszonych o koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przedmiotu przed jego wysłaniem.
  5. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres podany w formularzu zwrotu dostępnym w zakładce Odstąpienie od umowy,
    1. w przypadku produktów gotowych, prefabrykowanych - niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy;
    2. w przypadku produktów wykonywanych na zamówienie, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta - od dnia, w którym potwierdziliśmy możliwość dokonania zwrotu;
    3. termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni;
    4. będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
    5. odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

         3. Reklamacje dotyczące Towarów

  1. HandyStudio Michał Porycki, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  3. Sprzedawca jest producentem towarów i z racji funkcji oraz rękodzielniczego charakteru towaru ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu wad ukrytych sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w Kodeksie Cywilnym (dział II. Rękojmia za wady).

          4. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres e-mail lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
          5. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
pixel